فضای پشتیبان

تذکر : این فضا به منظور تهیه بکاپ ویا نگهداری فایل بر روی سرور به کار می رود و چون این نوع فضا دارای پایگاه داده نیست و همچنین دارای سرویس ایمیل نیست و قابلیت اجرای PHP را ندارد؛ مناسب راه اندازی وب سایت نمی باشد.

Backup - Plan1
 • OS : Linux
 • Location : Iran
 • Host Space : 1000MB
 • Bandwidth per month : 10000MB
 • Control Panel : DirectAdmin
 • Add Domain : 0
 • SubDomain : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • Email Account : 0
 • Database : 0
 • MariaDB : NO
 • NGINX : NO
 • Apache : NO
 • PHP : NO
Backup - Plan2
 • OS : Linux
 • Location : Iran
 • Host Space : 2000MB
 • Bandwidth per month : 20000MB
 • Control Panel : DirectAdmin
 • Add Domain : 0
 • SubDomain : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • Email Account : 0
 • Database : 0
 • MariaDB : NO
 • NGINX : NO
 • Apache : NO
 • PHP : NO
Backup - Plan3
 • OS : Linux
 • Location : Iran
 • Host Space : 3000MB
 • Bandwidth per month : 30000MB
 • Control Panel : DirectAdmin
 • Add Domain : 0
 • SubDomain : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • Email Account : 0
 • Database : 0
 • MariaDB : NO
 • NGINX : NO
 • Apache : NO
 • PHP : NO
Backup - Plan4
 • OS : Linux
 • Location : Iran
 • Host Space : 4000MB
 • Bandwidth per month : 40000MB
 • Control Panel : DirectAdmin
 • Add Domain : 0
 • SubDomain : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • Email Account : 0
 • Database : 0
 • MariaDB : NO
 • NGINX : NO
 • Apache : NO
 • PHP : NO
Backup - Plan5
 • OS : Linux
 • Location : Iran
 • Host Space : 5000MB
 • Bandwidth per month : 50000MB
 • Control Panel : DirectAdmin
 • Add Domain : 0
 • SubDomain : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • Email Account : 0
 • Database : 0
 • MariaDB : NO
 • NGINX : NO
 • Apache : NO
 • PHP : NO
Backup - Plan6
 • OS : Linux
 • Location : Iran
 • Host Space : 10000MB
 • Bandwidth per month : 100000MB
 • Control Panel : DirectAdmin
 • Add Domain : 0
 • SubDomain : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • Email Account : 0
 • Database : 0
 • MariaDB : NO
 • NGINX : NO
 • Apache : NO
 • PHP : NO
Backup - Plan7
 • OS : Linux
 • Location : Iran
 • Host Space : 20000MB
 • Bandwidth per month : 200000MB
 • Control Panel : DirectAdmin
 • Add Domain : 0
 • SubDomain : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • Email Account : 0
 • Database : 0
 • MariaDB : NO
 • NGINX : NO
 • Apache : NO
 • PHP : NO
Backup - Plan8
 • OS : Linux
 • Location : Iran
 • Host Space : 30000MB
 • Bandwidth per month : 300000MB
 • Control Panel : DirectAdmin
 • Add Domain : 0
 • SubDomain : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • Email Account : 0
 • Database : 0
 • MariaDB : NO
 • NGINX : NO
 • Apache : NO
 • PHP : NO
Backup - Plan9
 • OS : Linux
 • Location : Iran
 • Host Space : 40000MB
 • Bandwidth per month : 400000MB
 • Control Panel : DirectAdmin
 • Add Domain : 0
 • SubDomain : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • Email Account : 0
 • Database : 0
 • MariaDB : NO
 • NGINX : NO
 • Apache : NO
 • PHP : NO
Backup - Plan10
 • OS : Linux
 • Location : Iran
 • Host Space : 50000MB
 • Bandwidth per month : 500000MB
 • Control Panel : DirectAdmin
 • Add Domain : 0
 • SubDomain : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • Email Account : 0
 • Database : 0
 • MariaDB : NO
 • NGINX : NO
 • Apache : NO
 • PHP : NO