افزایش پهنای باند

تذکر : طبق قوانین و شرایط سرویس دهی سرورنگار پهنای باند کلیه سرویس های مشتریان (میزبانی وب ، سرورهای مجازی و اختصاصی و...) تا اولین روز ماه میلادی اعتبار خواهد داشت لذا به هیچ عنوان پهنای باند مازاد بر مصرف مشتری قابل انتقال به ماه های بعد نخواهد بود.

یکصدگیگ پهنای باند اضافه
دویست گیگ پهنای باند اضافه
سیصدگیگ پهنای باند اضافه
چهارصدگیگ پهنای باند اضافه
پانصدگیگ پهنای باند اضافه
ششصدگیگ پهنای باند اضافه
هفتصدگیگ پهنای باند اضافه
هشتصدگیگ پهنای باند اضافه
نهصدگیگ پهنای باند اضافه
هزارگیگ پهنای باند اضافه