ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

مجموعه های قابل انتخاب :

دامنه
قیمت ثبت
قیمت انتقال
قیمت تمدید
hot .com
1,590,000 ریال
1 سال
1,590,000 ریال
1 سال
1,590,000 ریال
1 سال
hot .net
1,850,000 ریال
1 سال
1,850,000 ریال
1 سال
1,850,000 ریال
1 سال
hot .org
1,900,000 ریال
1 سال
1,900,000 ریال
1 سال
1,900,000 ریال
1 سال
hot .biz
1,950,000 ریال
1 سال
1,950,000 ریال
1 سال
1,950,000 ریال
1 سال
.info
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
hot .ir
47,500 ریال
1 سال
47,500 ریال
1 سال
47,500 ریال
1 سال
.id.ir
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
hot .co.ir
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
.org.ir
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
.net.ir
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
.ac.ir
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
.sch.ir
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
.gov.ir
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
39,000 ریال
1 سال
.me
2,150,000 ریال
1 سال
2,150,000 ریال
1 سال
2,150,000 ریال
1 سال
hot .pro
2,100,000 ریال
1 سال
2,100,000 ریال
1 سال
2,100,000 ریال
1 سال
.ws
2,200,000 ریال
1 سال
4,500,000 ریال
1 سال
4,500,000 ریال
1 سال
.name
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
.asia
1,900,000 ریال
1 سال
1,900,000 ریال
1 سال
1,900,000 ریال
1 سال
.tel
2,100,000 ریال
1 سال
2,100,000 ریال
1 سال
2,100,000 ریال
1 سال
.mobi
2,550,000 ریال
1 سال
2,550,000 ریال
1 سال
2,550,000 ریال
1 سال
hot .tv
4,750,000 ریال
1 سال
4,750,000 ریال
1 سال
4,750,000 ریال
1 سال
.co
3,700,000 ریال
1 سال
3,700,000 ریال
1 سال
3,700,000 ریال
1 سال
.in
1,150,000 ریال
1 سال
1,150,000 ریال
1 سال
1,150,000 ریال
1 سال
.ru
4,000,000 ریال
1 سال
4,000,000 ریال
1 سال
4,000,000 ریال
1 سال
.eu
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
990,000 ریال
1 سال
.de
2,100,000 ریال
1 سال
2,100,000 ریال
1 سال
2,100,000 ریال
1 سال
.fr
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
.it
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.li
1,050,000 ریال
1 سال
1,050,000 ریال
1 سال
1,050,000 ریال
1 سال
.cc
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
.co.uk
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
.us
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
1,350,000 ریال
1 سال
.com.co
1,800,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال
1,800,000 ریال
1 سال
.pw
2,900,000 ریال
1 سال
2,900,000 ریال
1 سال
2,900,000 ریال
1 سال
.ca
2,350,000 ریال
1 سال
2,350,000 ریال
1 سال
2,350,000 ریال
1 سال
.xyz
650,000 ریال
1 سال
1,550,000 ریال
1 سال
1,550,000 ریال
1 سال
new .photography
2,550,000 ریال
1 سال
2,550,000 ریال
1 سال
2,550,000 ریال
1 سال
.money
3,850,000 ریال
1 سال
3,850,000 ریال
1 سال
3,850,000 ریال
1 سال
hot .news
2,950,000 ریال
1 سال
2,950,000 ریال
1 سال
2,950,000 ریال
1 سال
new .photo
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
.academy
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
.accountant
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
.agency
260,000 ریال
1 سال
260,000 ریال
1 سال
260,000 ریال
1 سال
.audio
18,800,000 ریال
1 سال
18,800,000 ریال
1 سال
18,800,000 ریال
1 سال
.band
2,950,000 ریال
1 سال
2,950,000 ریال
1 سال
2,950,000 ریال
1 سال
.blog
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
.boutique
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
.cafe
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
.camera
6,300,000 ریال
1 سال
6,300,000 ریال
1 سال
6,300,000 ریال
1 سال
.catering
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
.center
2,600,000 ریال
1 سال
2,600,000 ریال
1 سال
2,600,000 ریال
1 سال
.chat
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
.cheap
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
hot .click
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
.clinic
6,450,000 ریال
1 سال
6,450,000 ریال
1 سال
6,450,000 ریال
1 سال
.codes
6,450,000 ریال
1 سال
6,450,000 ریال
1 سال
6,450,000 ریال
1 سال
.coffee
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
.community
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
new .company
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
.cooking
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
.dental
6,450,000 ریال
1 سال
6,450,000 ریال
1 سال
6,450,000 ریال
1 سال
.dentist
4,800,000 ریال
1 سال
4,800,000 ریال
1 سال
4,800,000 ریال
1 سال
new .design
6,450,000 ریال
1 سال
6,450,000 ریال
1 سال
6,450,000 ریال
1 سال
.diet
18,850,000 ریال
1 سال
18,850,000 ریال
1 سال
18,850,000 ریال
1 سال
.dog
6,450,000 ریال
1 سال
6,450,000 ریال
1 سال
6,450,000 ریال
1 سال
.domains
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
new .download
2,100,000 ریال
1 سال
2,100,000 ریال
1 سال
2,100,000 ریال
1 سال
.family
3,100,000 ریال
1 سال
3,100,000 ریال
1 سال
3,100,000 ریال
1 سال
.finance
6,450,000 ریال
1 سال
6,450,000 ریال
1 سال
6,450,000 ریال
1 سال
.fitness
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
.forsale
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
new .gallery
2,750,000 ریال
1 سال
2,750,000 ریال
1 سال
2,750,000 ریال
1 سال
.gift
2,800,000 ریال
1 سال
2,800,000 ریال
1 سال
2,800,000 ریال
1 سال
.help
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
.holdings
6,450,000 ریال
1 سال
6,450,000 ریال
1 سال
6,450,000 ریال
1 سال
new .host
12,500,000 ریال
1 سال
12,500,000 ریال
1 سال
12,500,000 ریال
1 سال
new .hosting
5,600,000 ریال
1 سال
5,600,000 ریال
1 سال
5,600,000 ریال
1 سال
.institute
2,650,000 ریال
1 سال
2,650,000 ریال
1 سال
2,650,000 ریال
1 سال
.land
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
.lawyer
4,950,000 ریال
1 سال
4,950,000 ریال
1 سال
4,950,000 ریال
1 سال
.link
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
1,500,000 ریال
1 سال
new .market
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
new .network
2,850,000 ریال
1 سال
2,850,000 ریال
1 سال
2,850,000 ریال
1 سال
new .online
4,900,000 ریال
1 سال
4,900,000 ریال
1 سال
4,900,000 ریال
1 سال
new .pizza
6,600,000 ریال
1 سال
6,600,000 ریال
1 سال
6,600,000 ریال
1 سال
.photos
2,750,000 ریال
1 سال
2,750,000 ریال
1 سال
2,750,000 ریال
1 سال
new .press
9,600,000 ریال
1 سال
9,600,000 ریال
1 سال
9,600,000 ریال
1 سال
.rent
8,600,000 ریال
1 سال
8,600,000 ریال
1 سال
8,600,000 ریال
1 سال
new .restaurant
6,800,000 ریال
1 سال
6,800,000 ریال
1 سال
6,800,000 ریال
1 سال
.sale
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
new .school
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
hot .site
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
new .software
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
new .tech
6,850,000 ریال
1 سال
6,850,000 ریال
1 سال
6,850,000 ریال
1 سال
new .technology
2,750,000 ریال
1 سال
2,750,000 ریال
1 سال
2,750,000 ریال
1 سال
new .tools
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
new .university
6,700,000 ریال
1 سال
6,700,000 ریال
1 سال
6,700,000 ریال
1 سال
new .video
3,100,000 ریال
1 سال
3,100,000 ریال
1 سال
3,100,000 ریال
1 سال
.vote
9,750,000 ریال
1 سال
9,750,000 ریال
1 سال
9,750,000 ریال
1 سال
new .website
3,200,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
new .work
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
new .store
7,950,000 ریال
1 سال
7,950,000 ریال
1 سال
7,950,000 ریال
1 سال
new .art
2,100,000 ریال
1 سال
2,100,000 ریال
1 سال
2,100,000 ریال
1 سال
new .baby
9,900,000 ریال
1 سال
9,900,000 ریال
1 سال
9,900,000 ریال
1 سال
.bio
8,900,000 ریال
1 سال
8,900,000 ریال
1 سال
8,900,000 ریال
1 سال
.cat
4,000,000 ریال
1 سال
4,000,000 ریال
1 سال
4,000,000 ریال
1 سال
.business
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
new .doctor
13,500,000 ریال
1 سال
13,500,000 ریال
1 سال
13,500,000 ریال
1 سال
new .games
2,700,000 ریال
1 سال
2,700,000 ریال
1 سال
2,700,000 ریال
1 سال
.pet
2,450,000 ریال
1 سال
2,450,000 ریال
1 سال
2,450,000 ریال
1 سال
hot .shop
990,000 ریال
1 سال
5,100,000 ریال
1 سال
5,100,000 ریال
1 سال
.at
1,950,000 ریال
1 سال
1,950,000 ریال
1 سال
1,950,000 ریال
1 سال
new .travel
25,000,000 ریال
1 سال
25,000,000 ریال
1 سال
25,000,000 ریال
1 سال
hot .club
2,700,000 ریال
1 سال
2,700,000 ریال
1 سال
2,700,000 ریال
1 سال
.win
2,150,000 ریال
1 سال
2,150,000 ریال
1 سال
2,150,000 ریال
1 سال
new .studio
3,300,000 ریال
1 سال
3,300,000 ریال
1 سال
3,300,000 ریال
1 سال
.io
7,900,000 ریال
1 سال
7,900,000 ریال
1 سال
7,900,000 ریال
1 سال
.sh
7,900,000 ریال
1 سال
7,900,000 ریال
1 سال
7,900,000 ریال
1 سال
.no
4,500,000 ریال
1 سال
4,500,000 ریال
1 سال
4,500,000 ریال
1 سال
.live
3,500,000 ریال
1 سال
3,500,000 ریال
1 سال
3,500,000 ریال
1 سال
.im
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
6,500,000 ریال
1 سال
.services
4,100,000 ریال
1 سال
4,100,000 ریال
1 سال
4,100,000 ریال
1 سال
.zone
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
3,900,000 ریال
1 سال
.ltd
2,900,000 ریال
1 سال
2,900,000 ریال
1 سال
2,900,000 ریال
1 سال
.group
2,950,000 ریال
1 سال
2,950,000 ریال
1 سال
2,950,000 ریال
1 سال
.fashion
4,100,000 ریال
1 سال
4,100,000 ریال
1 سال
4,100,000 ریال
1 سال
.es
1,250,000 ریال
1 سال
1,250,000 ریال
1 سال
1,250,000 ریال
1 سال
.vip
2,250,000 ریال
1 سال
2,250,000 ریال
1 سال
2,250,000 ریال
1 سال
.expert
6,750,000 ریال
1 سال
6,750,000 ریال
1 سال
6,750,000 ریال
1 سال
.pub
4,100,000 ریال
1 سال
4,100,000 ریال
1 سال
4,100,000 ریال
1 سال

لطفا یک مجموعه را انتخاب نمایید.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کنید

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .